Sinfonia Varsovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szalone Dni Muzyki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-20

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Część materiałów graficznych nie posiada alternatywnych tekstów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Curzydło.
 • E-mail: olga.curzydlo@sinfoniavarsovia.org
 • Telefon: 885 556 433

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sinfonii Varsovii
 • Adres: Grochowska 272, 03-849 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org
 • Telefon: 22 582 70 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szalone Dni Muzyki odbywają się na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Informacje o dostępności architektonicznej Teatru Wielkiego Narodowej znajdują się poniżej oraz na stronie Deklaracja dostępności : Teatr Wielki Opera Narodowa

Osoby poruszające się na wózkach

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są zarówno Sala Moniuszki (parter i amfiteatr) i Sala Młynarskiego na piątym piętrze Teatru, jak też Sale Redutowe i Zascenie. W razie wątpliwości jak dotrzeć do sali, bileterzy pomogą w znalezieniu drogi.

Teatr prowadzi rezerwacje miejsc na widowni przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni na minimum 7 dni przed wydarzeniem.

Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na sali jest ograniczona.

Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach na wybrane wydarzenia.

Bileterzy doradzą, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca.

W Teatrze znajdują się windy i toalety (na parterze) przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

Na Sali Moniuszki (parter, amfiteatr i balkon I) zainstalowana jest pętla indukcyjna. Teatr zapewnia możliwość wypożyczenia urządzenia nagłaśniającego dla osób niedosłyszących. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Obsługi Widzów w celu przygotowania odpowiedniej liczby urządzeń.

Teatr prowadzi rezerwacje miejsc na widowni przeznaczonych dla osób słabosłyszących. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni na minimum 7 dni przed wydarzeniem.

Osoby słabowidzące

Teatr prowadzi rezerwacje miejsc na widowni przeznaczonych dla osób słabowidzących. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni na minimum 7 dni przed wydarzeniem.

W przypadku indywidualnych potrzeb lub dodatkowych pytań związanych z dostępnością wydarzenia – zachęcamy do kontaktu z koordynatorką dostępności:

Olga Curzydło olga.curzydlo@sinfoniavarsovia.org tel./SMS 885 556 433

Namiot na placu Teatralnym

Namiot koncertowy jest dostępny dla osób z problemami z poruszaniem się. Dostępne są wejścia bez poziomych i pionowych barier architektonicznych.

W namiocie koncertowym nie jest zainstalowana pętla indukcyjna.